The Event Foundation


The Event Foundation bestaat sinds 2006 en heeft een anbi-erkenning als charitatieve organisatie. De stichting is opgezet door Emolife om op onafhankelijke wijze mede de filosofie van Emolife waar te maken. Concreet helpt The Event Foundation om de techniek event fundraising toegankelijk te maken voor NGO’s.

HOE?


1. The Event Foundation fungeert onder voorwaarden als opdracht-gever bij de organisatie van events voor goede doelen. Daardoor ligt het financieel risico bij The Event Foundation, en niet bij het goede doel.

2. In sommige gevallen gaat The Event Foundation zelfs verder en kan het de volledige verantwoordelijkheid voor een campagne of stichting overnemen.

3. Als charitatieve organisatie kan The Event Foundation de opbrengsten van events en campagnes netto doorschenken aan de opdrachtgever in een voor iedereen zeer transparante structuur.

EVENTS


In 2016 zijn de volgende events onder auspiciën van de stichting opgezet:

Voor de beneficianten Hartstichting, Rode Kruis, NietBlind en Duchenne Parent Project: Ride New York

Voor Duchenne Parent Project: Duchenne Heroes

Voor Stichting Kinderen Kankervrij: Run for KiKa, Run for KiKa Marathon, Giro di KiKa en Run for KiKa Estafette

Voor AMREF Flying Doctors: Africa Classic

Voor Daniel den Hoed Stichting : Tour for Life


Het hoofddoel van de stichting is het werven van fondsen ten behoeve van goede doelen door middel van event fundraising en community building.

Organisatie


Het bestuur

Bert Cocu Voorzitter
Jan Korver Secretaris en Penningmeester

Raad van Toezicht

Annette Knijnenberg Marketing Communications Fort Advocaten
Michel van den Munckhof Managing Director Qbuzz U-OV

Governance

Emolife en Stichting The Event Foundation hebben in een Memorandum van Overeenstemming de onderlinge verhouding vastgelegd: Emolife is garantstaande sponsor van de stichting en levert in natura service en support, bestaande uit onder meer financiële administratie, secretariaat, huisvesting en communicatie. Jaarlijks wordt de hoogte van de natura sponsoring gerapporteerd aan bestuur en RVT.

Zowel de bestuurders als leden Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden zonder recht op vergoeding.

Contact

Stichting The Event Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 34247981 te Amsterdam. Het fiscale nummer is 815737622 (RSIN).

Heeft u vragen over één van onze evenementen of wilt u inzage in de cijfers van de fondsenwervingsactiviteiten, dan kunt deze opvragen via ons secretariaat. Vanaf uiterlijk 1 juli ieder jaar vindt u een verantwoording van alle financiële gegevens van het jaar ervoor op deze site, conform de publicatieplicht voor anbi-instellingen.

Het bestuur en RVT van The Event Foundation komen tweemaal per jaar bijeen, onder andere om de begrotingen van nieuwe projecten te beoordelen en om aanvragen te bespreken en jaarrekeningen te beoordelen. Heeft u vragen of opmerkingen aan hen, richt u zich tot het bestuurssecretariaat per adres Postbus 11220, 1001 GE Amsterdam.